fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinten hyvinvoinnin opetus

Eläinten hyvinvointi valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa

Koulutuksen järjestäjinä kunnat tekevät paikallisesti kouluissa noudatettavat, valtakunnallisiin perusteisiin pohjautuvat opetussuunnitelmat. Niissä on uusien opetussuunnitelmien myötä entistä paremmin mahdollista nostaa esille eläinten hyvinvoinnin näkökulma.

Esiopetus

Esiopetuksen järjestäjän tulee ottaa perusteiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat käyttöön viimeistään elokuusta 2016 alkaen. Vaikka esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ei mainita eläinten hyvinvointia, tarjoaa esiopetuksen ympäristökasvatus lapsille luontokokemuksia sekä mahdollisuuden tutkia ja tutustua kasveihin, eläimiin ja luonnon ilmiöihin.

Perusopetus

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön porrastetusti eri vuosiluokilla vuosina 2016­–2019. Alakoulun ympäristöoppiin kuuluu pohdinta oman toiminnan vaikutuksista itseen, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan.

Yläkoulun biologiantunneilla pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Biologian perusopetuksessa opetetaan myös eläinten hyvinvointiin läheisesti liittyvää eläinten käyttäytymistä eli etologiaa; painotus on luonnoneläimissä.

Evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksessa valitaan opetettavaksi elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Elämänkatsomustiedossa taas perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin, kuten eläinten oikeuksiin.

Lukio

Lukion opetussuunnitelman perusteita päivitetään ja uusien perusteiden mukaan tehdyt opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2016. Lukion filosofian oppiaineen etiikan kurssilla keskeiseen sisältöön kuuluvat eläimiä ja ympäristöä koskevat eettiset kysymykset. Elämänkatsomustiedon kurssilla pohditaan erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmisten, eläinten ja ympäristön asemasta siinä.

Ammatillinen koulutus

Eläimiin liittyvää ammatillista peruskoulutusta antavat opetushallituksen oppilaitokset toteuttavat ammatillisen perustutkinnon perusteita. Uusitut ammatillisten perustutkintojen perusteet tulivat voimaan 1.8.2015. Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen sisältyy luonnonvara- ja ympäristöalan hevostalouden- ja maatalousalan  perustutkintoon.

Erilaiset ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot valmistavat ammatteihin eläinten parissa. Esimerkiksi eläintenhoitajan tutkintoon on liitetty uutena osaamisalana eläintenkouluttajan ammattitutkinto, joka suoritetaan näyttötutkintona.

Pätevöityminen eläinten lopetukseen, kuljetukseen, broilereiden pitoon ja koe-eläintyöhön

Eläinten lopetusta, kaupallista kuljetusta, broilereiden pitoa ja koe-eläinten parissa työskentelyä koskevissa säädöksissä edellytetään, että eläinten kanssa toimivat henkilöt pätevöityvät tehtäviinsä koulutuksen kautta.

Tutkimukseen ja opetukseen käytettävien eläinten kanssa työskentelevillä henkilöillä on oltava riittävät tiedot ja taidot ennen kuin työskentelyn saa aloittaa. Koulutuksen sisältö, tavoitteet sekä pätevyyden saavuttaminen ohjeistetaan EU:n koulutussuosituksissa, joissa jokaiselle tehtäväryhmälle on oma koulutussisältönsä. Pätevöityminen työskentelemään tietyn lajin kanssa edellyttää lajikohtaista teoriaa ja käytännön harjoittelua kyseisellä lajilla.

Eläinten hyvinvoinnin AMK- ja yliopisto-opetus

Luonnonvara-alan ammattikorkeakouluissa agrologin (AMK) opintoihin sisältyy eläinten hyvinvoinnin opetusta. Ammattikorkeakoulut päättävät itsenäisesti koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta.

Suomessa ei edelleenkään ole tarjolla kokonaista maisteritason opintokokonaisuutta tai sivuainekokonaisuutta eläinten hyvinvoinnista. Soveltavissa luonnontieteissä erillisiä maisteritason opintoja eläinten hyvinvoinnissa tarjoavat Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan eläintenpito ja hyvinvointi ‑oppiaine sekä maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan kotieläintieteen pääaine. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on eläinten hyvinvointitieteen professuuri sekä eläinten hyvinvoinnin ja eläinsuojelun kliinisen opettajan vakanssi. Edellä mainitun opettajan ohjauksessa eläinlääkäri voi suorittaa eurooppalaisen eläinten hyvinvoinnin, etiikan ja lain erikoistumistutkinnon.

Yhteiskuntatieteellinen eläinten hyvinvoinnin, eläintutkimuksen ja yleensä yhteiskunnallisten eläinkysymysten opetus on lisääntynyt yliopistoissamme viime vuosina. Erillisiä eläinkysymykseen erikoistuneita kursseja järjestetään etenkin Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella historia- ja maantieteiden laitoksella sekä oikeustieteiden laitoksella ja teologian osastolla. Åbo Akademin yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa on kurssi eläinoikeudesta ja Helsingin yliopiston maailman kulttuurien laitoksella kurssi eläinsuhteen historiasta.

Biologian opintoja tarjoavissa yliopistoissa on mahdollista opiskella eläinten hyvinvointiin liittyvää käyttäytymisekologiaa ainakin yksittäisten kurssien verran. Näkökulma painottuu evoluution mekanismeihin. Biologian alaan kuuluvan käyttäytymisekologian opetuksessa ja tutkimuksessa käsitellään yleensä luonnoneläimiä.

Yliopistoissa järjestetään koulutusta koe-eläintyöhön erityisesti toimenpiteitä tekeville ja eläimiä lopettaville henkilöille eli opiskelijoille, tutkijoille ja laboratoriahenkilökunnalle sekä hankkeita suunnitteleville tutkijoille. Eläinten hyvinvointi ja 3R-periaatteiden noudattaminen ovat olennainen osa kurssien sisältöä. Pätevöityminen työskentelemään tietyn lajin kanssa edellyttää lajikohtaista teoriaa ja käytännön harjoittelua kyseisellä lajilla.

Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma

Suomen Akatemia rahoitti vuodesta 2006 lähtien monitieteistä eläinten hyvinvoinnin tutkijakoulua. Vuodesta 2014 alkaen tutkijakoulu on ollut Helsingin yliopiston oma kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma. Tohtoriohjelman tieteenalat ovat kliininen eläinlääketiede ja eläinten hyvinvointi. Lisäksi tohtoriohjelmassa voi tehdä eläimiin liittyvän väitöskirjan translationaalisesta lääketieteestä, kliinisestä patologiasta sekä humanistisista ja yhteiskuntatieteistä. Tohtoriohjelma tarjoaa alan jatko-opintojen ohjausta ja kursseja.  Väitöskirjoja on vuosina 2007–2015 valmistunut 43. Ohjelmaa johdetaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Lue lisää eläinten hyvinvoinnin opetuksesta Eläinten hyvinvointiraportista, osa 5

  •  
  •  
  •