fbpx Siirry sisältöön

Hyvinvointi

Eläimen hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. Kokemus hyvinvoinnista voi vaihdella hyvästä huonoon. Hyvinvointi on laaja käsite. Siihen sisältyvät muun muassa eläimen fyysinen ja psyykkinen terveys, normaali kasvu, sekä hyvä hoito ihmisen huostassa oleville eläimille.

”Ihmisen suorittama valinta tuottaa jälkeläisille toivottujen ominaisuuksien lisäksi sivutuotteena usein myös ei-toivottuja ominaisuuksia.”

Ihmisen suorittama valinta vaikuttaa eläinten hyvinvointiin

Lue lisää: Jalostus ja hyvinvointi

Ihminen on valikoinut ja jalostanut eläimissä niitä piirteitä, jotka sopivat meille, kuten helppoa luonnetta, hyvää tuotosta ja mieluisaa ulkonäköä. Kotieläinlajien aistit ja tarpeet ovat kuitenkin edelleen suurelta osin samat kuin niiden villien esi-isien. Toisaalta ihmisen suorittama jalostusvalinta vaikuttaa hyvinkin nopeasti eläinten käyttäytymiseen ja ulkonäköön. Ihmisen suorittama valinta ei aina ole eläinten hyvinvointia edistävää. Jalostuksen eläimille aiheuttamia hyvinvointiongelmia voidaan yrittää ratkaista niin ikään jalostuksen keinoin.

Lue lisää
Kuva: Mikko Hakanen
Hyvin erilaiset eläimet, kuten kalat, linnut ja nisäkkäät tuntevat kipua ja hyvin todennäköisesti myös positiivisia tuntemuksia.

Tutkittu tieto eläimistä lisääntyy

Lue lisää: Perustietoa tarvitaan edelleen

Tutkimus on tuonut paljon uutta tietoa eläinten tuntemuksista ja muista ominaisuuksista. Muun muassa eläinten käyttäytymisen videokuvaus ja kuvien automaattinen analysointi sekä aivojen ja sydämen sähköisen toiminnan mittaus mahdollistavat aivan uudenlaisen tutkimustiedon keräämisen. Uuden tiedon käyttöönotto edistää eläinten hyvinvointia ja eläintuotannon avoimuutta sekä yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Lue lisää

”Viisi vapautta”

1) Vapaus nälästä ja janosta

2) Vapaus epämukavuudesta

3) Vapaus kivusta, loukkaantumisista ja sairauksista

4) Vapaus normaaliin käyttäytymiseen

5) Vapaus pelosta ja ahdistuksesta

(Farm Animal Welfare Council, Iso-Britannia)

Eläinten hyvinvointia arvioidaan kokonaisvaltaisesti

Lue lisää: Welfare Quality®

Eläinten hyvinvoinnin arvioimiseen käytännön tilanteissa on kehitetty erilaisia mittareita. Mittareilla voidaan arvioida eläinten ulkoisia olosuhteita tai eläimestä itsestään mitattavia asioita, kuten ihonaarmuja, nenänvuotoa, eläinten välisiä aggressioita tai eläinten pelkoa ihmistä kohtaan. EU:n rahoittamassa Welfare Quality® (WQ®) -hankkeessa on kehitetty arviointimenetelmät muun muassa nautojen, sikojen ja siipikarjan hyvinvoinnin arvioimiseksi tuotantotiloilla ja osittain myös teurastamoilla. Menetelmän puitteissa arvioidaan ensisijaisesti eläimiä itseään, kuten ihon ja karvapeitteen kuntoa, makuulle menon nopeutta ja eläinten välisiä sosiaalisia kontakteja. WQ-arviointijärjestelmä pohjautuu neljään hyvinvoinnin osa-alueeseen, jotka perustuvat jo 1960-luvulla lanseerattuun ”Viiden vapauden” periaatteeseen. Näiden lisäksi järjestelmässä pyritään mittaamaan eläimen positiivisia tunteita.

Lue lisää
Leikki on tärkeää erityisesti nuorille, mutta myös aikuisille eläimille.
Leikki on tärkeää erityisesti nuorille, mutta myös aikuisille eläimille.

Käyttäytymistarpeilla on voimakas motivaatio

Lue lisää: Olennaiset käyttäytymistarpeet

Käyttäytymistarpeella tarkoitetaan sellaista käyttäytymistä, joka on välttämätöntä yksilön normaalin kehittymisen sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Käyttäytymisen tekemisen lopputulos ei yksin riitä määrittelemään jotain käyttäytymistä tarpeeksi, vaan käyttäytymisen tekeminen itsessään voi olla tärkeää eläimen hyvinvoinnille. Käyttäytymistarpeeseen liittyy eläimen motivaatio toimia tietyllä tavalla. Motivaatiota säätelevät sisäiset ja ulkoiset tekijät. Eläin toimii motivaation ansiosta tavalla, joka ylläpitää kehon tasapainoa ja terveyttä.

Lue lisää
Kuva: Elina Viitasaari
Eläimen käyttäytyminen kertoo, miten eläin on sopeutunut ympäristöönsä.

Eläimen käyttäytyminen on tärkeä hyvinvoinnin mittari

Lue lisää: Eläinten käyttäytyminen ja hyvinvointi

Eläinten hyvinvoinnille ei ole yhtä yksiselitteistä mittaria, joka kertoisi, että eläin voi hyvin. Hyvinvointitutkimus on siksi monitieteistä. Käyttäytyminen on keskeisessä osassa eläinten hyvinvointitutkimuksissa, sillä eläin pyrkii useimmiten ensin sopeutumaan ympäristöönsä käyttäytymisen avulla. Käyttäytyminen muuttuu, kun eläimen elämään kohdistuu ulkoisia tai sisäisiä paineita. Tämän vuoksi käyttäytyminen on herkkä hyvinvoinnin mittari.

Lue lisää

”Eläimen hyvinvoinnin keskeinen perusta on eläimen kokemus ja sen kyky sopeutua.”

Hyvinvointi on eläinyksilön kokemus

Lue lisää: Eläinten hyvinvoinnin määritelmä

Käsitteellä eläimen hyvinvointi kuvataan eläimen vointia, joka voi vaihdella hyvästä huonoon. Hyvinvointiin vaikuttavat eläimen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin. Jos sopeutuminen ei onnistu, tai aiheuttaa eläimelle jatkuvaa tai voimakasta stressiä, rasitusta, käyttäytymishäiriöitä tai terveyshaittoja, eläimen hyvinvointi heikkenee. Eläinten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa pito-olosuhteilla, hoidolla, käsittelyllä ja eläinjalostuksella.

Lue lisää
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.