fbpx Siirry sisältöön

Integritetsmeddelande, Djurens välfärdscentral i Finland

1. Personuppgiftsansvarig

Naturresursinstitutet/Djurens välfärdscentral, Ladugårdsbågen 9, 00790 Helsingfors

 

2a. Ansvarigsperson för registret

Ledande expert Satu Raussi, förnamn.efternamn@luke.fi

2b. Kontaktpersoner för registret

Kontaktperson: specialexpert Tiina Kauppinen, kirjaamo@luke.fi

 

Dataskyddsombud: tietosuoja@luke.fi

 

3. Registrets namn

Register över berörda parter för Djurens välfärdscentral

 

4. Syfte med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är intressentkommunikation. Vi använder registret med personuppgifter för elektronisk information. Vi behandlar personuppgifter i frågor som gäller hantering av intressentnätverket, såsom mätning av nöjdheten hos intressenterna och svar på feedback. Med hjälp av registret utvecklar vi webbplatsen teilentieto.fi och kanalerna på sociala medier samt riktar relevant innehåll till olika intressentgrupper.

 

Behandlingen av personuppgifter utgår från efterlevnad av den personuppgiftsansvariges rättsliga skyldighet enligt artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning ((EU) 2016/679).

 

Enligt 1 § i statsrådets förordning om Naturresursinstitutet (715/2014) ska Naturresursinstitutet producera information förhållandena och utvecklingen vad gäller djurs välbefinnande samt vara den kontaktpunkt som avses i artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.

 

Behandlingen av personuppgifter baseras på den registrerades samtycke i enlighet med artikel 6.1 a EU:s allmänna dataskyddsförordning ((EU) 2016/679).

 

5a. Datainnehållet i registret

Vi samlar in och behandlar följande information:

 

  • E-postadress
  • För- och efternamn
  • Om förfrågningar om att skicka meddelanden som beställts av en person
  • Uppgifterna på kontaktformulär
  • Respons
  • Enkätsvar.

Personuppgifter kan behandlas utifrån den registrerades e-postadress för relevant kommunikation från Djurens välfärdscentral.

 

I samband med användning och utveckling av tjänsterna är det möjligt att vi behandlar följande personuppgifter:

 

  • IP-adressinformation eller annan identifierare
  • Information som samlas in genom kakor/cookies
  • Data om användningen av webbtjänsten Eläintieto.fi, som tillhandahålls av Google Analytics
  • Vi får även information om användningen av sociala medier som LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube och Instagram. Observera att de sociala medieplattformarna själva bestämmer vilken typ av information och vid vilka tidsintervall de tillhandahåller om sina användare.

 

Med hjälp av Google Analytics och kakor/cookies samlar vi in data om besökare på webbplatsen www.eläintieto.fi för att utveckla webbplatsen och rikta relevant innehåll till besökarna. Det är möjligt att avaktivera spårning med Google Analytics genom att följa tjänsteleverantörens instruktioner.

 

5b. Regelbundna informationskällor

Vi samlar in personuppgifter främst från personerna själva när de kontaktar oss. Vi kan eventuellt också inhämta information om kunder från offentliga källor och register.

 

6. Utlämnande av information

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående.

 

7. Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

8. Lagringstid för personuppgifter

De uppgifter som sparas i registret lagras endast så länge och i den omfattning det är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga syften för vilka personuppgifterna samlades in och som beskrivs i punkt 4. Personuppgifter som sparats i registret raderas när det inte längre föreligger någon laglig grund för behandlingen av dem. Närvarolistor förstörs efter det aktuella evenemanget.

 

9. Registerskyddsprinciper

Informationssystemservrar och datorn finns i skyddade och övervakade lokaler. Personuppgifterna behandlas i system, varav en del av apparaterna finns i Naturresursinstitutets lokaler och en del hos internetleverantörer.

 

Uppgifterna i registret är skyddade från obehörig insyn, manipulering och åtkomst. Skyddet utgörs av åtkomstkontroll, personliga användar-ID och begränsning av behörigheter. Rättigheterna att se och ändra data är begränsade beroende på personalens uppgifter. Information om ändringar sparas i ändringshistoriken. Uppgifternas riktighet säkerställs genom mekaniska och manuella kontroller av datasystemen under olika stadier av databehandlingen. Förlust av data förhindras genom säkerhetskopior och fysiska säkerhetsprocedurer.

 

Den pappersbaserade information som hänför sig till registret skyddas genom åtkomstkontroll och i låsta arkiv.

 

10. Den registrerades rättigheter

Den registrerades rättigheter avseende sina personuppgifter bestäms enligt den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna. Mer information om den registrerades rättigheter och utövandet av dem finns här.

 

Den registrerades rättigheter bygger på artiklarna 15–22 i EU:s allmänna dataskyddsförordning ((EU) 2016/679).

 

11. Användning av personuppgifter vid automatiskt beslutsfattande, inkl. profilering (artikel 13.2 f och 14.2 g i allmänna dataskyddsförordningen)

Personuppgifter får användas för automatisk inriktning av marknadsföring.

 

12. Uppdatering av integritetsmeddelandet

Detta integritetsmeddelande kan uppdateras till exempel om våra arbetsmetoder eller system förändras eller utvecklas, eller om dataskyddsrekommendationerna ändras. Vi kan behöva göra uppdateringar även när lagstiftningen ändras. Eventuella ändringar träder i kraft när vi har publicerat vårt uppdaterade integritetsmeddelande.

 

Uppdaterat den 25 maj 2023

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.