fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Tutkimukset vahvistavat: palkitsemiseen perustuva kouluttaminen edistää koiran hyvinvointia

koira ja kouluttaja; palkitsemiseen perustuva kouluttaminen

Avaimet hyvään luottamussuhteeseen koiran ja omistajan välillä ovat tutkitusti kärsivällisyys, leikkimielisyys sekä palkitsemiseen perustuvat koulutusmenetelmät. Koiran palkkaaminen toivotusta käyttäytymisestä edistää koiran hyvinvointia, oppimista ja tasapainoista suhdetta omistajaansa, todetaan useissa tutkimuksissa (1).

Palkitsemiseen perustuva koulutus on ollut jo pitkään laajalti suosittua koiranomistajien ja -kouluttajien keskuudessa (2): yli 75 % koiranomistajista käyttää jonkinlaista palkkiota koiran toimiessa toivotulla tavalla. Toisaalta myös rankaiseminen tavalla tai toisella on suhteellisen yleistä, sillä suurin osa koiranomistajista turvautuu tarpeen mukaan molempiin, sekä palkkioon että rankaisuun.

Koirien kouluttaminen pelkoon ja fyysiseen rangaistukseen perustuvilla menetelmillä perustuu (3) usein käsitykselle, että koiran ongelmalliseksi koettu käyttäytyminen tai aggressio johtuu sen dominoivasta asemasta omistajaansa nähden, tai vastavuoroisesti omistajan kyvyttömyydestä ottaa johtavaa asemaa suhteessa koiraansa. Tämän käsityksen mukaan omistajan on otettava alfayksilön ja lauman johtajan rooli uhkaamalla tai tarvittaessa väkivalloin, jotta koira ymmärtää alisteisen asemansa. Nykytiedon valossa (4,5,6) koiran aggressio ja muu ongelmakäyttäytyminen eivät kuitenkaan johdu koiran dominanssiasemasta eivätkä omistajan alfastatuksen puutteesta, vaan koiran pelosta ja ahdistuneisuudesta.

Koiran epätoivotusta käyttäytymisestä rankaisemisen ongelmana on myös, ettei rangaistus kerro koiralle, millaista käyttäytymistä siltä olisi toivottu. Rankaisemalla koiran voi hetkeksi saada pidättymään epätoivotusta käyttäytymisestä, mutta pidemmällä tähtäimellä rankaiseminen on tutkitusti tehotonta eikä tuota toivottua käyttäytymistä (7).

Stressi heikentää koiran kykyä oppia

Negatiiviset ärsykkeet, kuten äkilliset voimakkaat äänet ja sähköshokit, saavat koiran reagoimaan asennollaan ja stressihormoni kortisolin pitoisuuden kohoamaan (8). Työkoirilla tehdyssä tutkimuksessa (9) todettiin, että positiivisilla menetelmillä koulutetut koirat olivat rennompia ja vähemmän stressaantuneita kuin rankaisuun perustuvin menetelmin tai epäjohdonmukaisesti koulutetut koirat.

Pelkoa aiheuttavat koulutusmenetelmät ovat yhteydessä koiran aggressiiviseen käyttäytymiseen koulutustilanteissa (3). Rankaisemalla koulutettu, aggressiivisesti käyttäytyvä koira on riski paitsi omistajalleen ja perheelleen, myös itselleen: hankalaksi koettu koira päätyy helpommin lopetettavaksi tai uudelleensijoitettavaksi kuin hyvin käyttäytyvä koira. Palkkioon perustuva koulutus ei stressaa koiraa eikä tuota sille kipua, ja on siksi turvallisempaa myös koiran kouluttajalle.

Palkkio toimii paremmin kuin rangaistus

Tunteet ohjaavat koiran käyttäytymistä: koira pyrkii välttämään negatiivisia tunteita kuten pelkoa aiheuttavia tilanteita ja tavoittelemaan positiivisia tuntemuksia tuottavia. Palkitsemalla koulutetut koirat ovat rohkeampia ja aktiivisempia sekä kiinnostuneempia uusista asioista. Ne ovat vastaanottavampia omistajan kehonkielellä antamille käskyille ja vihjeille, ja ongelmakäyttäytymistä ilmenee vähemmän kuin rankaisemalla koulutetuilla koirilla. Koiran hyvinvoinnin kannalta positiivisella vahvistamisella kouluttaminen on tehokkaampi ja parempi vaihtoehto kuin rankaisemiseen perustuva kouluttaminen (2).

364:lle koiranomistajalle tehdyn kyselytutkimuksen mukaan (2) koiran tottelevaisuus oli yhteydessä palkkioon perustuvien koulutusmenetelmien käyttöön; sen sijaan tottelevaisuudella ei havaittu yhteyksiä rankaisuun perustuvien menetelmien käytön kanssa. Yksinomaan palkkion avulla koulutetut koirat olivat tutkimuksen mukaan merkitsevästi tottelevaisempia kuin koirat, joita oli koulutettu rankaisemalla tai palkkion ja rankaisun yhdistelmillä.

Kokeellisessa tutkimuksessa (10) 53 koiranomistajaa vastasi kyselyyn käyttämistään koulutusmenetelmistä. Omistajan ja koiran väliset, koetta varten vakioidut vuorovaikutustilanteet videoitiin. Tutkijat havaitsivat, että koirat, joiden omistajat kertoivat kouluttavansa koiraa rankaisemalla, olivat vähemmän leikkisiä ja muita haluttomampia vuorovaikutukseen vieraan ihmisen kanssa. Tämä voi johtua koiran pelosta ja luottamuksen puutteesta ihmistä kohtaan (9). Rankaisuun perustuva koulutus voi myös tehdä kiintymyssuhteesta koiran ja ihmisen välillä epävakaan, mikä voi johtaa koiran liialliseen takertumiseen omistajaansa (11).

Palkitsemiseen panostaminen kannattaa

Palkkion ja leikin avulla kärsivällisesti koulutetut koirat suoriutuivat kokeessa paremmin uuden oppimista vaativista tehtävistä. Tutkijat päättelivät, että rankaiseminen useimmin käytettynä koulutusmenetelmänä heikentää koirien hyvinvointia. Palkkioon perustuva kouluttaminen taas auttaa koiraa oppimaan uusia taitoja. Pitkällä tähtäimellä koiran luottamus siihen, että toivottu käyttäytyminen tuottaa palkkion, valaa pohjaa koiran ja omistajan väliselle hyvälle vuorovaikutussuhteelle. Koiran motivaatio toimia ihmisen toivomalla tavalla ja alttius oppia uusia taitoja on suurempi, kun koira osaa jo odottaa saavansa palkkion oppimisestaan.

Lue lisää aiheesta: Eläimen kannalta ikäviä koulutusmenetelmiä ei tarvita, jos kouluttaja hallitsee positiivisen vahvistamisen

Lähteet:

 1. Bailey, G. 2008. The Perfect Puppy. Hamlyn Publisher.
 2. Hiby, E.F. et al. 2004. Dog traning methods: their use, effectiveness and interaction with behaviour and welfare. Animal Welfare 13: 63-69.
 3. Herron, M.E. et al. 2009. Survey of the use and outcome of confrontational and non-confrontational training methods in client-owned dogs showing undesired behaviours. Applied Animal Behaviour Science 117: 47-54.
 4. Guy, N.C. et al. 2001. Risk factors for dog bites to owners in a general veterinary caseload. Applied Animal Behaviour Science 74: 29-42.
 5. Mertens, P.A. 2002. Canine Aggression. Teoksessa Horwitz, D. et al. (eds), BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine. BSAVA, Gloucester.
 6. Luescher, U.A. et al. 2008. Canine aggression to people – a new look at an old problem. Clin. North Am. Small Anim. Pract. 38: 1107-1130.
 7. Mills, D.S. 2002. Learning training and behavior modification techniques. Teoksessa Horwitz, D. et al. (eds), BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine. BSAVA, Gloucester.
 8. Beerda, B. et al. 1998. Behavioural, saliva cortisol and heart rate responses to different types of stimuli in dogs. Applied Animal Behaviour Science 58: 365-381.
 9. Schilder, M.B.H. et al. 2004. Training dogs with help of the shock collar: short and long term behavioural effects. Applied Animal Behaviour Science 85: 319-334.
 10. Rooney, N.J. et al. 2011. Training methods and owner-dog interactions: Links with dog behavior and learning ability. Applied Animal Behaviour Science 132: 169-177.
 11. Scott, J.P. et al. 1965. Genetics and Social Behaviour of the Dog. University of Chicago Press.

 

Edit 21.2.17 11:00: Lähdeluettelon numerointi korjattu ja lisätty ’Lue lisää aiheesta’ ja linkki aikaisempaan blogikirjoitukseen

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.