fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Tarttuuko eurooppalainen yhteishanke broilerien hyvinvoinnin kehittämiseen?

broilernet -hanke selvittää broilerituotannon ongelmakohtia. kuvassa broilerikana

Broilerinlihan suosio ja kulutus ovat kovassa kasvussa ja tuotanto on tehokasta, mutta äärimmilleen viedyn jalostuksen seurauksena broilerit kärsivät monenlaisista terveyttä ja hyvinvointia heikentävistä ongelmista. Yhteiseurooppalaisessa hankkeessa muun muassa hyvinvoinnin ongelmia on nyt mahdollista päästä ratkomaan, jos broilertuottajat niin haluavat.

Hyvät toimintatavat Euroopan laajuisesti jakoon

Eurooppalaisilla broilerintuottajilla on edessään monenlaisia haasteita. Kuluttajakysyntä vetää, mutta samalla kuluttajien kiinnostus muun muassa tuotannon ympäristövaikutuksia ja eläinten hyvinvointia kohtaan kasvaa. Sykyllä 2022 käynnistetyn, vuoteen 2026 kestävän BroilerNet-hankkeen tarkoituksena on auttaa broilertuottajia valmistautumaan ja vastaamaan uusiin haasteisiin. Hankkeeseen osallistuu 12 Euroopan maata. Suomesta mukana ovat Suomen Siipikarjaliitto ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta.

Kuhunkin osallistujamaahan perustetaan hankkeen puitteissa broilerituotannon innovaatioverkostot, jotka koostuvat broilerituottajista, broilerituotantoketjuista (teurastamoista), tuottajajärjestöistä, neuvojista, tutkijoista ja eläinlääkäreistä. Verkostojen tavoite on tehostaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, parantaa tiedonvaihtoa ja kerätä broilerituotannossa toimiviksi todettuja hyviä toimintatapoja, kehittää uusia innovatiivisia ideoita ja hyviä käytäntöjä. Hanketyö keskittyy kolmen pääteeman – ympäristön kestävyyden, eläinten hyvinvoinnin ja eläinten terveyden – hallintaan.

Hankkeessa arvioidaan tutkimustietoa hyödyntäen broilerituottajien tärkeimmiksi tunnistamia, toimivia hyviä käytäntöjä ja uusia ideoita, joista parhaille tehdään kustannus- hyötyanalyysit. Parhaiksi ja kustannustehokkaiksi arvioidut käytänteet jaetaan kaikkien eurooppalaisten broilerituottajien käyttöön. Maiden välisellä yhteistyöllä ja tiedon jakamisella on mahdollisuuksia helpottaa uusien käytäntöjen käyttöönottoa ja kehittää eurooppalaista broilerituotantoa.

Samankaltainen tuotanto, erilaiset ongelmat

Vaikka broilerituotanto eri maissa on pääpiirteissään hyvin samantapaista, merkittäviä erojakin maiden välillä on. Esimerkiksi teknologian saatavuus, sosiaalinen ja hallinnollinen ympäristö ja luonnonolosuhteet vaihtelevat huomattavasti. Eri maissa broilerituotannon kohtaamat haasteet voivat siis olla hyvinkin erilaisia. Yhdessä maassa toimivaksi ja kustannustehokkaaksi todettu käytäntö ei ehkä toisessa maassa olekaan sellaisenaan yhtä toteuttamiskelpoinen, mutta voi kuitenkin olla muokattavissa toimivaksi käytännöksi. Maiden välisellä yhteistyöllä ja tiedon jakamisella on mahdollisuuksia helpottaa uusien käytäntöjen käyttöönottoa ja kehittää eurooppalaista broilerituotantoa.

Vaihtoehtoja etsittävä broilerien hyvinvoinnin turvaamiseksi

Lähes kaikki Suomessa tuotettava broileri on samaa nopeakasvuista hybridiä, mutta vaihtoehtoisiakin tapoja broilerinkasvatukseen olisi olemassa. Esimerkiksi Alankomaissa broilerin tuotantotapaa on osittain muutettu eläinsuojelujärjestöjen ja kansalaisten painostuksesta viime vuosikymmenen aikana. Kasvaneiden eläinten hyvinvointivaatimusten vuoksi nykyään noin kolmannes alankomaisesta broilerintuotannosta hoituu uuden tuotantotavan mukaan, jossa broilerit kasvavat normaalia hitaammin, väljemmissä ja virikkeellisissä oloissa. Tuotantotavan muutos nosti broilerinlihan kilohintaa jonkin verran, mutta kallistuminen ei vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

Broilerien hyvinvoinnin paraneminen edellyttää muutoksia tuotantoon

Uuden hankkeen toivotaan edistävän broilerien hyvinvointia tuottajien itsensä esiin nostamien ja tutkijoiden kanssa yhteistyössä selvitettävien hyvinvointikysymysten kautta. Hyvinvointiin liittyviä ongelmia broilereilla tiedetään olevan ennen kaikkea jalostuksessa, joka on painottanut nopeaa kasvua ja suurta kokoa terveysominaisuuksien kustannuksella. Seurauksena on vakavia verenkiertoelimistön ongelmia, kuten akuutteja sydänpysähdyksiä ja vesipöhöä, sekä tuki- ja liikuntaelimistön häiriöitä, jotka aiheuttavat linnulle kipua ja liikkumisvaikeuksia. Myös broilerien teurastuksessa hiilidioksidikaasulla on omat hyvinvointiongelmansa, joihin on tarpeen hakea ratkaisuja.

 

Lue lisää:

Broilernet-hankkeen sivusto

Broilerinlihan tuotanto muuttui Alankomaissa, vähittäiskauppa avaintoimijana

Antibiootittomuus ei ole broilerien hyvinvoinnin tae

Eläintieto.fi: Kanan ja broilerin hyvinvointi

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.