fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Neuvoston päätelmät eläinten hyvinvoinnista kestävän eläintuotannon erottamattomana osana

neuvoston päätelmät; EU-maiden lippuja

EU:n maatalousneuvosto hyväksyi viime joulukuussa Suomen johdolla valmistellut päätelmät eläinten hyvinvoinnista kestävän eläintuotannon erottamattomana osana. Päätelmissä todetaan, että nykyistä EU-lainsäädäntöä on päivitettävä tuoreimman tutkimustiedon huomioimiseksi etenkin eläinten pitkien matkojen kuljetuksiin, aikuisten nautojen hyvinvointiin, koirien ja kissojen myyntiin sekä eläinten teurastukseen liittyen. Yksimielisesti allekirjoitetuilla päätelmillä on poliittista painoarvoa, vaikkeivät ne sido oikeudellisesti. Julkaisemme ohessa 16-osaiset päätelmät ilman perusteluosaa; päätelmäteksti kokonaisuudessaan löytyy täältä.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO:

(1) PAINOTTAA, että eläinten hyvinvointi on kestävän eläintuotannon erottamaton osa.

(2) KOROSTAA, että eläinten hyvinvointi parantaa yleisesti eläinten terveyttä ja vähentää antibioottien käyttötarvetta ja siten mikrobilääkeresistenssiä. Tietyissä tilanteissa eläinten hyvinvointia koskevia toimenpiteitä on kuitenkin mukautettava eläintautitilanteeseen riittävän bioturvallisuuden varmistamiseksi.

(3) TOTEAA, että eläinten hyvinvointia koskeva EU:n lainsäädäntö sekä maataloustuottajien ja muiden toimijoiden vapaaehtoistoiminta ja investoinnit ovat parantaneet eläinten hyvinvointia.

(4) ON TYYTYVÄINEN vuosien 2012–2015 strategian tulosten ulkopuoliseen arviointiin ja PYYTÄÄ komissiota laatimaan uuden strategian, jossa myös tämä arviointi otetaan huomioon.

(5) TOTEAA, että vaikka on olemassa kattavaa lainsäädäntöä kaikkien tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja yksityiskohtaisempaa lainsäädäntöä vasikoista, sioista, broilereista ja munivista kanoista, eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä voitaisiin edelleen kehittää tai saattaa ajan tasalle, jotta otettaisiin huomioon nykyisen lainsäädännön käytännön ongelmat, tuoreempi tieteellinen tieto ja tekninen kehitys eläinten hyvinvoinnin ja yhdenmukaistamisen parantamiseksi. Nykyisiä vaatimuksia, joita on vielä kehitettävä, ovat erityisesti eläinkuljetukset, sikojen hyvinvointi, kivuliaat menettelyt ja eläinten hyvinvointia koskevat indikaattorit. KOROSTAA, että eläinten teurastusolosuhteita voidaan parantaa erityisesti kannustamalla asetuksen N:o 1099/2009 4 artiklassa tarkoitettua tainnuttamista ja ’pelkkää tainnuttamista’ koskevaa tieteellistä tutkimusta.

(6) KEHOTTAA komissiota arvioimaan sellaisen uuden lainsäädännön tarvetta ja vaikutusta, joka kattaa kaikki eläinlajit, joita pidetään sellaisen taloudellisen toiminnan yhteydessä, josta ei tällä hetkellä ole erityistä eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä, erityisesti vähintään kuuden kuukauden ikäinen karja, tarhatut kanit, nuoret kanat, koirat ja kissat sekä kalkkunat, broilerit ja munivat kanat, lampaat, vuohet ja viljellyt kalat.

(7) KOROSTAA tarvetta parantaa eläinten hyvinvointia pitkien kuljetusmatkojen aikana. Lyhyen aikavälin tavoitteena KANNUSTAA komissiota ja jäsenvaltioita etsimään ratkaisuja, joilla helpotetaan voimassa olevan liikennelainsäädännön täytäntöönpanoa, muun muassa kehittämällä edelleen tapoja vaihtaa tietoja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä, ja KEHOTTAA lisäämään eri foorumeilla keskustelua elävien eläinten tai lihan kaupan kestävyydestä. KANNUSTAA komissiota tarkistamaan ja päivittämään asetusta (EY) N:o 1/2005.

(8) MUISTUTTAA, että voimassa olevaan lainsäädäntöön mahdollisesti tehtävien muutosten tai uuden lainsäädännön olisi perustuttava viimeisimpiin tieteellisiin tutkimuksiin ja jäsenvaltioiden kokemuksiin ja että tarvittaessa olisi aloitettava uusi tieteellinen tutkimus.

(9) KOROSTAA, että tarvitaan myös tieteellistä asiantuntemusta ja lisää koordinointia voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanon yhdenmukaistamiseksi EU:n tasolla. Eläinkuljetusten kansallisten yhteyspisteiden olisi tuettava yhdenmukaistettuja täytäntöönpanotoimia, ja niissä olisi hyödynnettävä eläinten hyvinvointia käsittelevien EU:n vertailukeskusten ja eläinten hyvinvointia käsittelevän EU:n foorumin antamia tietoja.

(10) ARVOSTAA eläinten hyvinvointia käsittelevän EU:n foorumin toimintaa ja TUKEE sen jatkamista arvokkaana foorumina, jolla edistetään asiaankuuluvien sidosryhmien välistä vuoropuhelua. KANNUSTAA komissiota arvioimaan foorumin työtä ja kehittämään sitä edelleen erityisesti kaikkien jäsenvaltioiden osallistumisen lisäämiseksi.

(11) KANNUSTAA komissiota tarjoamaan riittävät resurssit eläinten hyvinvointia käsitteleville EU:n vertailukeskuksille ja käynnistämään ehdotuspyynnön uusista keskuksista, joiden toimeksiantoon kuuluisivat esimerkiksi märehtijät ja hevoseläimet, mukaan lukien niiden kuljetus- ja lopettamistoimet.

(12) KEHOTTAA komissiota arvioimaan eläinten hyvinvointia koskevia merkintäjärjestelmiä koskevien kriteerien sisältävän EU:n sääntelykehyksen tarvetta ja vaikutuksia ottaen huomioon kansalliset kokemukset.

(13) KANNUSTAA jäsenvaltioita käyttämään tehokkaasti ja vaikuttavasti yhteisen maatalouspolitiikan varoja eläinten hyvinvoinnin todelliseen parantamiseen.

(14) TOTEAA, että on tärkeää edistää eläinten hyvinvointia maailmanlaajuisesti ja EU:n maataloustuottajien maailmankaupassa kohtaamaa kilpailua, ja PAINOTTAA näin ollen, että on tärkeää sisällyttää eläinten hyvinvointi mahdollisuuksien mukaan vapaakauppasopimuksiin, ja PITÄÄ näitä sopimuksia yhtenä keinona edistää eläinten hyvinvointia maailmanlaajuisesti.

(15) On hyvin TYYTYVÄINEN komission ja EU:n jäsenvaltioiden aktiiviseen osallistumiseen OIE:n standardien ja suuntaviivojen kehittämiseen ja sen muihin toimiin, kuten eläinten hyvinvointia Euroopassa käsittelevään OIE:n foorumiin sekä kummitoimintaan, koulutukseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan. KANNUSTAA jatkamaan tätä työtä keskittyen erityisesti maihin, joihin eläviä eläimiä viedään ja joista eläintuotteita tuodaan EU:hun. Lisäksi se KANNUSTAA edistämään maaeläinten terveyttä koskevan OIE:n säännöstön vaatimusten soveltamista eläinten maa- ja merikuljetuksiin, teurastukseen ja tuotantoeläinten tuotantojärjestelmiin.

(16) KANNUSTAA komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan suurelle yleisölle, toimijoille ja kauppakumppaneille suunnattua tiedotusta ja valistusta eläinten hyvinvointia koskevien hyvien normien keskeisestä roolista eläinten terveyden, elintarviketurvallisuuden, elintarviketurvan ja kestävän maatalous- ja elintarvikealan tukemisessa.

 

Lue lisää:

Neuvoston päätelmät eläinten hyvinvoinnista kestävän eläintuotannon erottamattomana osana

EU:n neuvoston lehdistötiedote 16. joulukuuta 2019. Eläinten hyvinvointi: neuvoston päätelmät

EU-maat haluavat eläinten hyvinvointiin edistystä

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.