fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Minne matka, EHK?

EHK brändikysely, siili

Eläinten hyvinvointikeskus on vuosien varrella saanut paljon palautetta kansalaisilta ja sidosryhmiltä – niin risuja kuin ruusujakin. Viime syksynä päätimme ottaa härkää sarvista ja kysyimme, millaisena EHK nähdään ja miten meidän tulisi jatkossa toimia. Vastaukset vaihtelivat kovin vastaajan taustasta riippuen, mutta yksi asia pysyi: EHK:n toivottiin jatkavan työtä eläinten hyvinvoinnin eteen kertomalla yleistajuisesti hyvinvointitutkimuksesta ja sen tuloksista kansalaisille.

Selvitimme EHK:n tunnettuutta, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, sidosryhmien kiinnostusta ja tulevaisuuden toiveita kyselyllä, johon vastasi yhteensä 89 sidosryhmän edustajaa hallinnon, tutkimuksen, eläinsuojelu- ja tuottajajärjestöjen, elinkeinon sekä teollisuuden aloilta. Brändikysely tuotti kiinnostavia, osin ennalta aavistettuja, mutta osin yllättäviäkin tuloksia siitä, miten sidosryhmät näkevät EHK:n toiminnan ja tehtävät.

Tiede ja tutkimustulokset kiinnostavat

Toimintamme oli vastaajille keskimäärin melko tuttua, ja viestintää seurattiin EHK:n facebookista, verkkosivuilta, blogista ja twitteristä. Lisää näkyvyyttä toivottiin omien kanavien lisäksi etenkin sanoma- ja ammattilehtiin.

Kiinnostavimpia aiheita vastaajien mielestä olivat eläinten hyvinvointitiede ja tutkimustulokset, eläinten hyvinvointi ruoantuotannossa, hyvinvoinnin käytännön edistäminen sekä ajankohtaiset hyvinvointiaiheet ja -uutiset. EHK:n toivottiin toiminnassaan keskittyvän tuotantoeläinten hyvinvointiaiheisiin, hyvinvointitutkimuksen edistämiseen ja hyvinvointiaiheista viestimiseen; tosin vastauksissa oli huomattavaa hajontaa sen mukaan, edustiko vastaaja tutkimusta ja hallintoa vai tuottajia ja elinkeinoa.

Muina toiveina mainittiin muun muassa case-esimerkit hyvistä käytännöistä, luonnonvaraisten eläinten eläinsuojelukysymykset ja eläinten hyvinvoinnin edistäminen lainsäädännön ja käytännön tasolla etenkin elintarvikeketjussa. Useassa kommentissa toivottiin EHK:n tuottavan videomuotoista (oppi)materiaalia eläinten lajinmukaisesta käyttäytymisestä. Moni toivoi EHK:n tukevan suomalaista eläintuotantoa ja kilpailukykyä ja edistävän vientiä.

Puolueettomasti vai ilon kautta?

EHK:n arvioitiin olevan tällä hetkellä suhteellisen neutraali ja uskottava toimija, mutta viiden vuoden aikajänteellä puolueettomuuden ja uskottavuuden toivottiin vielä paranevan. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja aseman uuden tiedon tuottajana toivottiin kasvavan nykyisestä.

Avovastauksissa EHK:n toiminnalle annettiin niin kiitosta kuin moitteita. Tuottajien ja elinkeinon edustajat toivoivat, että tuotantoeläinten hyvinvointiaiheita käsiteltäisiin puolueettomammin, enemmän positiivisten aiheiden ja onnistumisten kautta. Muut kommentoijat taas nostivat esiin tähän mennessä tehdyn hyvän työn ja toivoivat EHK:n jatkavan samalla linjalla.

Tehtävänä tuottaa tietoa

Kyselyvastausten perusteella kävi selväksi, etteivät EHK:n tehtävät olleet kaikille vastaajille tuttuja. Tehtävämme ei ole alasajaa kotimaista eläintuotantoa, mutta ei myöskään edistää sen kilpailukykyä tai tukea sitä vientiponnistuksissa. EHK jakaa ja tuottaa tietoa, jota jokainen aiheesta kiinnostunut voi käyttää soveltaen omiin tarkoituksiinsa. Koska toimimme julkisin varoin, kaikki tekemisemme on läpinäkyvää: esimerkiksi kaikki julkaisumme ovat avoimesti saatavilla eläintieto.fi -sivuilla.  

Eläinten hyvinvointikeskuksen tehtävänä on perustamissopimuksen mukaisesti

  • eläinten hyvinvointitutkimustiedon kokoaminen ja sen seuranta, alan tieteellisen tutkimuksen edistäminen, tutkimustarpeiden tunnistaminen ja niistä tiedottaminen,
  • eläinten hyvinvointitutkimuksen ja sitä tekevien tahojen välisen yhteistyön edistäminen,
  • osallistuminen eläinten hyvinvointia koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön,
  • osallistuminen tarvittaessa eläinten hyvinvointia koskevan koulutuksen ja ohjeistuksen valmisteluun, koulutusyhteistyön kehittämiseen ja koulutustarpeiden tunnistamiseen,
  • Ruokaviraston avustaminen tarvittaessa eläinten hyvinvointia koskevien toimenpide- ja valvontasuunnitelmien valmistelussa, kansallisen eläinten hyvinvointia koskevan raportin kokoaminen, ja
  • tarvittaessa eläinten hyvinvointitutkimukseen osallistuminen ja sen ohjaaminen erikseen sovitun mukaisesti.

Lisäksi EHK:lla on eläinten lopetukseen ja teurastukseen liittyvä tehtävä: EHK on maa- ja metsätalousministeriön nimeämä EU:n lopetusasetuksen 20 artiklan mukainen tieteellisen tuen piste.

EHK on osa Luonnonvarakeskusta (Luke), ja yksi Luonnonvarakeskuksen asetuksenmukaisista tehtävistä on tuottaa eläinten hyvinvoinnin tilaa ja kehitystä koskevaa tietoa. Tätä tehtävää EHK toteuttaa Lukessa omalta osaltaan. EHK:n toimintaa tukee Luonnonvarakeskuksen asettama ohjausryhmä, johon kuuluu Luken lisäksi edustajat teollisuudesta, Ruokavirastosta, kaupan ja viestinnän aloilta, tutkimuksesta sekä maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:sta. EHK:n tulostavoitteet asetetaan maa- ja metsätalousministeriön ja Luken välisellä tulossopimuksella.

Lue lisää:

Eläinten hyvinvointikeskus osaksi Luonnonvarakeskusta 20.12.2016

Kuka saa puhua eläinten hyvinvoinnista? 30.3.2017


The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.