fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinten hyvinvointilaki jää uusien päättäjien käsiin

hyvinvointilaki uusien päättäjien käsiin

Hallituksen eron myötä luonnos uudeksi eläinten hyvinvointilaiksi raukesi. Eläinten hyvinvoinnista päättäminen jää näin ollen uuden eduskunnan tehtäväksi. Uudesta hallituksesta riippuen lakiehdotusta voidaan lähteä viemään eteenpäin nykyisenlaisena tai se voidaan avata uudelleen arvioitavaksi. Meillä äänestäjillä on nyt valta valita, ketkä hyvinvointilain uudistuksen jatkosta seuraavaksi päättävät.

Lakiluonnos voi muuttua

Eläinten hyvinvointilain uudistus keskeytyi, kun sote- ja maakuntauudistus eivät menneet läpi ja hallitus erosi. Lakiuudistuksen hyväksymättä jääminen kuluneella hallituskaudella ei kuitenkaan tarkoita, että lain eteen tehty työ olisi ollut turhaa, tai että uudistuksen valmistelu olisi aloitettava alusta. Seuraava hallitus voi halutessaan jatkaa siitä, mihin edellinen lakiuudistuksen kanssa jäi. Samalla avautuu mahdollisuus vaikuttaa lakiluonnoksen sisältöön: eläinten käyttäytymistarpeita rajoittavia ja hyvinvoinnin edistymisen kannalta kyseenalaisia kohtia, kuten kytkettynä tai häkissä pitämisen sallivia poikkeuksia, voidaan ottaa tarkasteluun uudelleen.

Asetukset antavat rajat sallitulle eläintenpidolle käytännössä

Lain ohella eläinten hyvinvoinnin edellytyksistä säädetään tarkemmin lajikohtaisissa asetuksissa, joita parhaillaan luonnostellaan maa- ja metsätalousministeriössä sidosryhmiä ja alan toimijoita kuunnellen. Asetukset sisältävät yksityiskohtaisia määräyksiä muun muassa siitä, millaisissa ja minkä kokoisissa karsinoissa, häkeissä tai aitauksissa mitäkin eläinlajia saa pitää. Työtä niiden kanssa tulee riittämään vielä pitkään, sillä tällä hetkellä lähestulkoon jokaiselle tuotantoeläinlajille on oma asetuksensa sekä kissoille, koirille ja muille pienikokoisille seura- ja harrastuseläimille omansa.

Eläinten hyvinvointiin liittyy useita eri säädöksiä

Eläinsuojelulain ja siihen liittyvien asetusten lisäksi on muitakin säädöksiä, joilla on liittymäkohtia eläinten hyvinvointiin. Metsästyslaissa ja –asetuksessa säädetään pyydettävien riistaeläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, kuten sallituista pyyntimenetelmistä ja ajankohdista. Lisäksi metsästyslaki määrää, milloin koirat on pidettävä kytkettyinä luonnonvaraisten eläinten lisääntymisen rauhoittamiseksi. Järjestyslaissa säädetään kissojen ja koirien irti pitämisestä taajamissa. Koe-eläinlaki säätelee koe-eläinten kohtelua ja niillä tehtävien kokeiden luonnetta, kalastuslaki paitsi kalakantojen, myös kalayksilöiden kohtelua silloin, kun ne ovat pyynnin kohteina. Eläinkuljetuslaissa ja -asetuksessa säädetään eläinten kuljettamisen ehdoista. Eläinlääkintähuoltolaki varmistaa eläinlääkäripalveluiden saatavuuden, laadun ja valvonnan sekä eläinten hyvinvoinnin, terveyden ja elintarviketurvallisuuden valvonnan.

Lakien ja asetusten sisältöön voi vaikuttaa

Huhtikuun eduskuntavaaleissa valitaan uusi eduskunta, jonka jälkeen Suomi saa myös uuden hallituksen. Vaalien alla on erinomainen hetki selvittää, mitä omat kansanedustajaehdokkaat ajattelevat eläinten hyvinvoinnista ja miten he sitä aikoisivat työssään kansanedustajina tai jopa ministereinä edistää. Kun eduskunta on valittu, omaan kansanedustajaan kannattaa edelleen olla yhteydessä, kun eläimiin liittyviä asioita valmistellaan ja niistä päätetään.

Mepit päättävät EU-tason eläinten hyvinvointisäädöksistä

Keväällä on myös EU-parlamenttivaalit, joilla valitaan Euroopan tason päättäjät. Mepit päättävät eläinten hyvinvointisäädöksistä ja pitkään suunnitteilla olleen eläinten hyvinvoinnin puitelain mahdollisesta etenemisestä. Joidenkin tuotantoeläinlajien pidosta säädetään EU:ssa hyvin yksityiskohtaisesti, kun taas joillekin lajeille ei lajikohtaisia säädöksiä ole lainkaan. Esimerkiksi vasikoiden, sikojen ja broilereiden hyvinvoinnista on säädetty tarkemmin, mutta aikuisten nautojen hyvinvointisäädökset puuttuvat kokonaan. Osa säädöksistämme tulee suoraan EU:sta, ja niistä osa on toteutettava sellaisinaan, osassa taas on kansallista joustonvaraa.

Jokainen saa lausua

Lakien ja asetusten valmistelutyöhön voi vaikuttaa myös jokainen kansalainen itse. Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltavien lakien ja asetusten luonnokset tulevat vapaasti jokaisen kansalaisen lausuttaviksi ministeriön sivuille. Lausunto saa olla vapaamuotoinen, ja sähköisessä palvelussa se on helppo antaa.

Jos lausuntopyynnöistä ei löydy sitä itselle kaikkein polttavinta eläinten hyvinvointikysymystä, on hyvä muistaa myös kansalaisaloitteiden mahdollisuus. Kansalaisaloitteella voi ehdottaa uutta lakia, muutosta olemassa olevaan lakiin tai olemassa olevan lain kumoamista.

Järjestöjen vaikuttaminen on tehokasta

Suoran poliittisen vaikuttamisen ohella hyvä vaihtoehto vaikuttaa eläinten hyvinvointiin ovat kansalaisjärjestöt. Niissä pääsee vaikuttamaan niin paikallisella kuin valtakunnan tasolla, käytännön toimissa tai järjestöjen toimielimissä ja jaostoissa. Kansalaisjärjestöt ovat tärkeitä sidosryhmiä lakivalmistelussa: niitä kutsutaan kuultaviksi ja niiltä pyydetään lausuntoja vireillä oleviin muutoksiin. Sopivia järjestöjä voi etsiä esimerkiksi täältä.

***

Millaisia linjauksia eläinten hyvinvointilain luonnokseen sisältyi? Kertaa täältä:

Hyvinvointia ei ole ilman mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen

Jatkuva vedensaanti on hyvinvoinnin perusedellytys

Vaatimus eläinten kivunlievityksestä tiukentuu uuden lain myötä

Eläinten hyvän kohtelun merkitys korostuu uudessa laissa

Jokainen meistä on vastuussa eläimistä

Tekeekö uusi laki lopun sairaaksi jalostamisesta?

Positiivilista takaa, ettei tiikeri tai panda joudu lemmikiksi

Lakiluonnos ei tunnusta eläimen itseisarvoa

Eläinten hyvinvointilain lausuntokierros – mitä jäi käteen?

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.