fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinten hyvinvoinnin valvontaa halutaan yhtenäistää ja sanktioita kohtuullistaa

Eläinten hyvinvointiin liittyvien täydentävien ehtojen valvonta takaa eläinten pitäjän tukikelpoisuuden. Ehdoista lipsuminen merkitsee viljelijälle sanktioita. Uuden asetusluonnoksen mukaan sanktioita ei enää tiettyjen täydentävien ehtojen noudattamisen osalta tulisi, mikäli eläinten pitäjä täyttää vastaavan EU-direktiivin kansallisia säädöksiä lievemmät vähimmäisvaatimukset. Asetusluonnos on lausunnoilla 14.8. saakka. 

Maataloustukien maksun ehtona on, että viljelijä noudattaa niin kutsuttuja täydentäviä ehtoja muun muassa eläinten hyvinvoinnin ja terveyden turvaamisen osalta. Täydentävistä ehdoista on meillä annettu kansallisia säännöksiä, jotka ovat osittain vastaavia EU-direktiivejä tiukempia. Kansallisten säännösten vaatimuksista poikkeaminen on johtanut takautuvaan tukien takaisinperintään.

Tavoitteena tulkinnanvaraisuuden vähentäminen

Osana kansallisia norminpurkutalkoita Suomi on pyrkinyt keventämään täydentävien ehtojen järjestelmää ja kohtuullistamaan viljelijöille koituvia seuraamuksia. Seuraamusten arvioinnissa voidaan komission tulkinnan mukaan ottaa eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten osalta lähtökohdaksi direktiivin mukainen vähimmäistaso huolimatta siitä, että täydentävien ehtojen säännöksiä sovelletaan sellaisina kuin ne on jäsenmaissa pantu täytäntöön. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa tämä tulkinta on jo otettu aiemmin käyttöön.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää parhaillaan lausunnoilla olevassa luonnoksessaan, että asetuksesta poistettaisiin tiettyjä säännöksiä eikä niitä siten enää valvottaisi osana täydentäviä ehtoja, eikä niiden noudattamatta jättämisestä myöskään tulisi enää sanktioita. Vaatimuksia olisi siis edelleen noudatettava, mutta noudattamatta jättämisestä ei tulisi tukiseuraamuksia, ellei kyse olisi myös direktiivin vähimmäistason alittumisesta. Noudattamatta jättämisestä voi kuitenkin seurata muu kuin täydentävien ehtojen järjestelmän mukainen sanktio, ja eläinsuojelulain mukaiset pakkokeinot ja kriminalisointisäännökset pätevät edelleen. Muutos ei vaikuttaisi myöskään eläinten hyvinvointikorvauksen vähimmäisehtoihin.

Käytännössä uusi tulkinta koskee vain osaa eläinten hyvinvointivaatimuksista, koska kansallinen lainsäädäntömme vastaa jo suurelta osin direktiivien tasoa. Ehdotetut lievennykset liittyvät sika- ja tuotantoeläindirektiivien säännöksiin, jotka on meillä pantu täytäntöön direktiivin vaatimuksia tiukemmin. Tällaisia kohtia ovat esimerkiksi useimpien tuotantoeläinten pitopaikan tilavaatimukset, sikojen ruokintakaukalon mittavaatimukset sekä broilerien pitopaikan valaistusvaatimukset.

Vain vähäinen haitta eläinten hyvinvoinnille sallittaisiin

Sanktion välttäminen tietyissä tapauksissa edellyttäisi kuitenkin, että poikkeama kansallisten säädösten vähimmäisvaatimuksista on vähäinen, ja ettei sillä ole ”vähäistä suurempaa haitallista vaikutusta eläinten hyvinvointiin”.  Asetusluonnoksen perusteluissa esitetään, että esimerkiksi tilavaatimusten vähäisenä poikkeamana voitaisiin pitää enintään 10-20 prosentin poikkeamaa.  Haitallinen vaikutus eläinten hyvinvointiin taas voisi olla esimerkiksi tilanahtaudesta johtuva eläinten häiriökäyttäytyminen tai vahingoittumisriskin kasvaminen.

***

Lausuntopyyntö sekä asetusluonnos muistioineen ovat mmm:n verkkosivulla (Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta). Lausunnot pyydetään toimittamaan ministeriöön ensisijaisesti sähköpostilla 14.8.2017 mennessä.

***

EDIT 15.8.17 Eläinten hyvinvointikeskuksen lausunto löytyy Julkaisut-välilehdeltä. EHK pitää eläinten hyvinvoinnin kannalta huonona sitä, että joidenkin hyvinvointia koskevien kansallisten säädösten noudattamatta jättäminen ei jatkossa johtaisi täydentävien ehtojen tukiseuraamuksiin. Mikäli kansallisesti säädettyjä, tuotantoeläinten hyvinvointia edistäviä vaatimuksia jää taloudellisten sanktioiden uhkan väistyttyä noudattamatta, menettävät säädetyt vaatimukset voimansa.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.